Warburton, Cheshire

Warburton [‘Warbarton’], Cheshire, 1612

Warburton, Cheshire, 1793

Census Abstract, 1821

Samuel Lewis, Topographical Dictionary of England, 1845

Warburton, Cheshire, 1897


7 October 1309: Ric’us de Martinescroft indictats & capts p burgar’ dom’. Ric’i del Dene in Werb’ton’ & bonor suor ad valenc’ Centu’ solid’, asptac’oe & pro morte vx’is prd’ci Ric’i del Dene p ip’m felonitr interfecti — Et Henr’ Kaus indictats & captus p Roberia f’ca Joh’is de Mrton’ de .xv. solid’. felonitr. &c’. Et quesiti qual’r se velint inde acqietare; defendu’t om’em felonia’. & totu’. &c’. Et q’d no’ sunt inde culpabiles de bono & malo ponu’t se sup p’riam. &c’ — Jur’ dicu’t sup sacr’m suu’ q’d prd’ci. Ric’us. & Henr’ no’ sunt inde culpabiles. Immo om’ino inde qieti. nec se retaxeru’t. I’o ip’i inde quieti. &c’