Tebithetaill

25 November 1309: Ex.ijo Rob’us fil’ Joh’is fil’ Mich’is de Whitebi. op. se. us. Joh’em de Colne Cap’llm. Nich’m le Brewester. & Rob’m Tebithetaille +pl’it’ redd’ pisone+ de pl’ito tans. Et ip’i ad hunc Com’. exacti. s’cdo. no’. ven’. I’o exigr. terc’o. Ex.ijo. Rob’tus fil’ Ric’i de Sutton’. op. se. us. Joh’em de Colne Cap’llm  Nich’m le Brewester & Rob’m Tebithetaill +pl’it’ redd’ pisone+ de pl’ito tans. Et ip’i ad hunc Com’. exacti. s’cdo. no’. ven’. I’o exigantr. tercio.