Tame

25 November 1309: Joh’es fil’ Hug’ de Mrton’. op. se. us. Rob’m fil’. Galfrid’ de Dutton’. Jacob’. de Weurham. Alanu’ de Acton’ ++ dis.+. Joh’em Childe & Waltrm de Tame de pl’ito deb’i.  Et prd’cs Alanus no’ venit eo q’d detentus in pisona p morte ho’is &c’. Ideo dat est dies prd’co. Joh’i. quer’. & Rob’to  Jacob’  Joh’i Childe & Waltro vsq’ ad px’m Com’. &c’.