Freend [061805]

7 October 1309: Preceptum fuit vic’ q’d de trris & catall’ Ricardi Freend  Ric’i de Wrennbury. Thom’ de Wulfhull & Ran’ de Crwe +in balli’a sua+ fieri facret sex. libr’. Et q’d de trris & cat’. Joh’is del Heth’. Thom’ de Qwhelok & Will’i Byle fieri facret sex. libras. Et q’d de trris & cat’ Hugon’ de Fouleshurst. Nich’i Cradock. Rob’ti fil’ Mag’ri Will’i Matheu Junior’. Ric’i de Wystaneston’. Hamon’ de eade’  Joh’is de Dodinton’ & Ad’ le Parker de Copenhale fieri facret .xxij.lj’.x.s’.  Et de trris & cat’ Ric’i de Wistanston’. Thom’ Monnyng. Hug’ de Foulesh’ & Thom’ de Wibbenbury fieri facret octo libr’. Et q’d de trris & catall’ Will’i de Wistaneston cl’ici. Will’i de Coton’. Hamon’ de Wistanston’  Thom’ cl’ici de Wibbenbury & Ph’i Strech’ fieri facret. decem libr’s.  Et q’d de trris & cat’ Ric’i de Cawarthin. Joh’is de Hunstreton’ & Will’i fil’ Rob’i de Praers fieri facret sex libras. Et q’d de trris & catall’ Thom’ de Wibbenbury cl’ici  Will’i de Wistanston’ cl’ici  Joh’is de Dodinton’ & Hamon’ de Wistanston’ fieri facret quatuor Marcas. Et q’d de trris & cat’ Joh’is de Dodinton’, Will’i de Coton’ & Thom’ cl’ici de Wibbenbury fieri facret viginti solidis. Et q’d de trris & cat’ Will’i fil’ Will’i atte Walle & Will’i Mariot fieri facret octo libr’ tresdecim solidos & quatuor denar’. Et q’d de trris & cat’ Will’i de Coton’. Ric’i de Munschull. Rogri de Bulkeleg’. Will’i de Wistanston’ cl’ici & Ph’i Strech. decem libr’ tresdecim solid’ & quatuor denar’. Et q’d de trris & catall’. Ad’ de Copenhale  Hugon’ de Fouleshurst  Will’i fil’ Ric’i de Pulle, Joh’is de Dodinton’  Hamon’ de Wistaneston’ & Ric’i de eadem fieri facret. vndecim libr’ & qinq’ solid’ quos quidem denar’. prd’ci Ric’us & alii cora’ .R. de Holand Justic’o Cestr’. Anno Regs nu’c s’cdo co’gnourunt se debere Waltro de Langeton’ Couentr’ & Lich’. Ep’o. et quos ei soluisse debueru’t ad trmi’os dudum prtritos & ei no’ du’ solurnt. Ita q’d denar’ illos h’eret ad hunc Com’. ad reddend’ eidem Ep’o &c’. Et vic’ nich’ inde fecit. set mandat q’d cepit in manu’ d’ni Regs de bonis & cat’ prd’cor Ric’i Freend. Ric’i. Thom’ & Ranulp’. ad valenc’ &c’. Et de bon’ & cat’ prd’cor Joh’is. Thom’. & Will’i ad valenc’. &c’. Et de bonis & cat’ prd’cor Ric’i. Thom’. Hug’ & Thom’ ad valenc’ &c’. Et de bon’ & cat’ prd’cor Will’i. Will’i. Hamon’. Thom’. & Ph’i. ad valenc’ &c’. Et de bonis & cat’ Ric’i  Joh’is & Will’i. ad valenc’ &c’. Et de bon’ & cat’ prd’cor Thom’ de Wibbenbury. Will’i. Joh’is & Hamon’ ad valenc’ &c’. Et de bonis & cat’ prd’cor Joh’is. Will’i & Thom’ ad valenc’ &c’. Et de bonis & cat’ prd’cor Will’i  Ric’i. Rogri. Will’i. & Ph’i. ad valenc’ &c’. Et de bonis & cat’ Ad’ Hug’. Will’i  Joh’is  Hamon’ ad valenc’ prd’cor denar’ ad que emend’ no’ du’ inuenit emptores &c’  Ideo prceptu’ est vic’ q’d om’ia prd’ca bona & [cat’] vendic’oi exponat & denar’ quos inde leuaurit h’eat ad px’m. Com’. &c’. Et quo ad Hug’ de Fouleshurst  Nich’ Cradok & alios mand’ idem vic’. q’d nich’ inde fecit &c’. I’o sicut alias [prc’] est vic’ q’d de trris & cat’ prd’cor Hug’ Nich’i & alior fieri fac’ prd’cos denar’ & illos h’eat ad px’m Com’ &c’. Et quo ad Will’m fil’ Will’i atteWall & Will’m Mariot Mand’ idem vic’ q’d ip’i nich’ h’ent vnde aliqi denarii fieri possu’t  I’o &c’. Et testat’ est q’d h’ent ad sufficiencia’ &c’. I’o sicut alias prceptu’ est vic’ q’d fieri fac’ &c’.


25 November 1309: Prec’ fuit vic’, q’d de trris & catallis Ric’i Freend, Ric’i de Wrennebur’  Thome de Wlfhull & Ran’ de Crue fieri facret sex libras. Et de trris & catall’ Joh’is del Heth  Thome de Wheloc & Will’i Byle fieri facret sex libras. Et de trris & catall’ Ric’i de Wistaneston’  Thome Monnyng  Hug’ de Fough’ & Thom’ de Wibbenbur’ octo libras. Et de trris & catall’ Will’i de Wistaneston’ Cl’ici  Will’i de Coton’. Ham’ de Wistaneston’. Thom’ Cl’ici de Wibbenbur’ & Ph’i Strech decem libras. Et de trris & cat’ Ric’i de Cawarthyn, Joh’is de Hunsterton’ & Will’i filii Rob’ti de Praers sex libras. Et de trris & catall’ Thome de Winnenbur’ Cl’ici, Will’i de Wistaneston’ Cl’ici  Joh’is de Dodynton’ & Ham’ de Wistaneston’ qatuor marcas.  Et de trris & catall’ Joh’is de Dodynton’, Will’i de Coton’ & Thom’ Cl’ici de Wibbenbur’ viginti solidos. Et de trris & catall’ Will’i de Coton’  Ric’i de Munshull  Rogeri de Bulkylegh’  Will’i de Wistaneston’ Cl’ici & Ph’i Strech fieri facret decem libras tresdecim solid’ & qatuor den’ Et de trris & catall’ Ade de Copenhale  Hug’ de Fougleshurst  Will’i filii Ric’i de Pulle  Joh’is de Dodynton’  Ham’ de Wistaneston’ & Ric’i de ead’ fieri facret vndecim libras & qinq’ solid’. Ita q’d den’ illos h’ret ad hu’c Com’ ad reddend’ Waltero de Langeton’ Couentr’ & Lych’ Ep’o &c’. Et vic’ nich’ inde fecit s’ mandauit q’d cepit in manu’ d’ni Rs de bonis & cat’ prd’cor Ric’i & alior ad valenc’ prd’cor den’ ad que emenda no’dum inuenit emptores. I’o prc’ e’ vic’ q’d bona & cat’ prd’ci Ric’i & alior vendic’oi exponat & den’ quos inde leuaurit, h’eat ad px’m Com’ ad reddend’ prd’co Ep’o &c’.