Chelmundelegh [030805]

25 November 1309: Ric’us de Chelmundelegh’  Rob’tus de Ridelegh’. Will’s fil’ Rogri de Malpas & Rogrus de Bulkelegh’ cogn’ se debere Rob’to de Hemington’. qinq’ Marcas & dimid’ soluend’ videl’t ad festa Pasch’ [19 April 1310] Natiuitatis s’ci Joh’is Bapt’e [24 June 1310] & S’ci Mich’is [29 September 1310] pxi’o futur’ p equales porc’oes  Et nisi fecrint, concedu’t q’d vic’ fieri fac’ de trris & cat’ &c’